Velkommen til NOFs gjenoppståtte hjemmeside

Velkommen til  NOFs gjenoppståtte hjemmeside som vi håper vil inneholde viktige, aktuelle og interessante  temaer for deg. Ingen er beskyttet...

Velkommen til  NOFs gjenoppståtte hjemmeside som vi håper vil inneholde viktige, aktuelle og interessante  temaer for deg.

Ingen er beskyttet mot hacking , men la oss håpe at det blir lenge til neste gang NOF blir angrepet igjen . En stor takk til  generalsekretæren Jan Arvid  og  hjemmeside konsulent fra StorsteinNett AS som har jobbet mye for å  gjenreise siden.

NOF har en stor jobb å gjøre og bør samarbeide mer med  andre pasientforeninger som er opptatt av å bedre kvinnehelse. Ikke bare omfattes  typiske kvinne sykdommer  med langt mindre oppmerksomhet enn tilsvarende sykdommer hos menn , med mulig unntagelse av brystkreft. Men det er også slik at  felles sykdommer som  f eks hjerte kar lidelser, tar ikke  hensyn til at sykdommene viser forskjellig klinisk «ansikt» hos de to kjønn. Det gjelder f eks når i livet de oppstår, symptomatologi  og hva som er beste behandling .I myndighetenes helsemeldinger omtales konsekvent mest de store

sykdomsgrupper  som domineres av menn, og de legger opp  diagnostiske og behandlingsmessige prosedyrer som er mest tilpasset menn. I Norge utgjør kvinnene over halve befolkningen, og de sitter i styrende roller  i regjering, kommuner og i helseforetak. Hvorfor godtar vi at kvinnene ikke likestilles med menn når det gjelder helseprioriteringer? Denne nedprioritering av kvinnehelse  ser man  veldig tydelig når det  gjelder NOFs kjerneområder,   skjelett- og muskel- sykdommer, både  mht kunnskap , behandlingstilbud og oppfølging.

Vi må alle jobbe for å styrke NOF, og NOF må søke strategiske  samarbeidspartnere slik at vi sammen kan bli en kraftig pådriver overfor helsemyndighetene.

Med  hilsen

Kaare M Gautvik