Generalsekretæren og politikk

Kjære medlem!   Politikk Man kan si mye og ha mange meninger om politikk i Norge. Vi i NOF har...

Kjære medlem!

 

Generalsekretær Jan Arvid Dolve E-post: nof@nof-norge.no

Politikk
Man kan si mye og ha mange meninger om politikk i Norge. Vi i NOF har våre meninger etter å ha kjempet for nye retningslinjer for diagnostisering og behandling av Osteoporose siden 2005.
Et pasientforbund skal ivareta pasientenes interesser og melde behov for oppdatering av behandlingen av den aktuelle sykdom. Osteoporosepasienten må lide for politiske prioriteringer, med en sykdom som er en av de vanligste kroniske sykdommene i Norge og som rammer 35 % av befolkningen, i hovedsak kvinner over 50 år. Fire av fem som rammes får ikke engang behandling.
NOF har begrunnet behovet for nyere regler i 14 år. Politikerne og helsemyndighetene krever at det skal være politisk forankring før myndighetene kan endre behandlingsreglene. Den forankringen får ikke vår pasientgruppe av våre folkevalgte. Dette medfører fortsatt et stort antall benbrudd, som kunne vært unngått. Lavenergibrudd som følge av osteoporose koster samfunnet over 10 milliarder kroner årlig! Lavenergibrudd pga. osteoporose er en av de fem ledende årsakene til helsetap. Osteoporose øker dødeligheten med 30 prosent. Likevel brukes kun 120 mill. kr. i året til forebygging av osteoporotiske brudd, som rammer 35% av befolkningen. Til sammenlikning brukes over 1,5 milliarder kr. til diabetesbehandling som rammer 8% av befolkningen. Til autoimmun sykdom som revmatoid artritt etc., som rammer 1-2%, brukes over 2 milliarder kr.

Behovet for økt tidlig innsats for kroniske sykdommer
Kroniske sykdommer medfører store merkostnader for samfunnet. 300 000 nordmenn er rammet av osteoporose. En økende andel eldre vil bety at stadig flere rammes av osteoporose, med en medfølgende økning i belastningen for samfunnet. En betydelig andel bruddpasienter som mottar ortopedisk behandling ved norske helseforetak utredes ikke for osteoporose. Etter siste høring om Folkehelsemeldingen fikk NOF gjennomslag i Helse og omsorgskomiteen på at tiden var moden for en fornyelse i tråd med moderne adekvat behandling. I innstillingen merket som:
(Forslag 12 fra A, Sp, og SV) heter det:
Stortinget ber regjeringen sikre at det utarbeides nye retningslinjer for behandling av osteoporose (benskjørhet), slik at en større del av pasientgruppen får adekvat behandling og at brudd kan forebygges.

Da saken kom til Stortinget, ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene!

Nordisk møte
NOF har nettopp vært vertskap for de Nordiske pasientforeningers fellesskap – Sverige, Finland, Danmark, Island. Her utveksles erfaringer og utfordringer vi alle har i de Skandinaviske land innen osteoporose. NOF konstaterer at Norge er taperen i forhold til de øvrige Skandinaviske land hva angår å ivareta en så stor andel av befolkningen. Er det på tide med en delegering av myndighet, eller skal dette opplegget fortsette i nye 14 år?  Som eksempel nevnes at i Finland er det pasientforbundet som årlig justerer sine regler. Den myndigheten har de. Den tillitten er de vist. Og det fungerer.

Medlemsstøtte
NOF trenger mange flere medlemmer  for å kunne gjøre en bedre jobb! Vi har mye å gjøre, ikke minst overfor politikerne. Vi ønsker at alle Norges kvinner kunne støtte oss. Vi burde markere Verdens Osteoporosedag foran Stortinget en dag i uke 42. Den 20. oktober er nemlig Verdens Osteoporosedag.

 

God høst!