Landsmøtet i Norsk Osteoporoseforbund 16. mars 2021- et vellykket møte på den digitale plattformen Zoom.

Forbundet gjennomførte sitt ordinære landsmøte på Zoom tirsdag 16. mars. Forbundsleder, nestleder og generalsekretæren satt på Radisson Blu på Værnes...

Forbundet gjennomførte sitt ordinære landsmøte på Zoom tirsdag 16. mars. Forbundsleder, nestleder og generalsekretæren satt på Radisson Blu på Værnes og de øvrige landsmøtedelegater satt hjemme. Dette var en ny opplevelse for de fleste av deltakerne, men det fungerte helt utmerket.

Møtet var velregissert. Siden landsmøtet for 2019 ikke var gjennomført (utsatt til 2020) ble dette et landsmøte hvor både driftsåret 2019 og driftsåret 2020 ble behandlet.

På sakslisten sto de ordinære sakene i.h.t. våre vedtekter,- som:

A) Konstituering – og fg. forbundsleder Ingrid Olga Hallan (Levanger) ble valgt til møteleder og generalsekretæren som referent. Innkalling og sakslistene for driftsårene 2019 og 2020 ble godkjent. Innkallingen(e) var kunngjort i våre medlemsblader tilbake til 2018 for 2019 og i blad nr 4 2020 og nr 1 2021.

B – C) Årsmelding for driftsåret 2019 og for driftsåret 2020 ble gjennomgått og godkjent uten merknader. Godkjenning av regnskap. Opplesing av revisjonsrapporter.

Regnskapet for 2019 ble vedtatt og revisjonsberetningen ble lest og tatt til etterretning. Forbundet hadde i 2019 et regnskapsmessig underskudd på kr. 29 195. Målet i.h.h.t tiltaksplanen anses som oppnådd og tilpasset forbundets budsjett og regnskap selv med et underskudd.

Regnskapet for 2020 ble presentert (sammen med årsmeldingen) og vedtatt. Regnskapet for 2020 viste et overskudd på kr. 309 811, men med et negativt resultat fra 2019 ble det endelige resultat kr. 280 616 i overskudd.

Overskuddet er et resultat av flere tiltak. Det har vært innsparinger på de alle budsjettposter, redusert aktivitet – særlig på likepersonaktivitetene, og i form av kansellerte likepersonmøter. De fleste forbundsstyremøter foregikk enten som telefonstyremøter eller på teams. Årsmeldingen og regnskapet ble enstemmig godkjent.

D- E) Innkomne forslag og saker fremmet av forbundsstyret. Redaksjonelle endringer, forslag til endringer fra Bodø og omegns Osteoporoseforening og fra Sogndal og omegn Osteoporoseforening.

  1. Endringer i forbundets vedtekter: Etter anmodning fra BUF-direktoratet ble det fremmet forslag om tilpasninger/redaksjonelle endringer av våre vedtekter i harmoni med forskriften som gir hjemmel for driftstilskudd. Dette ble vedtatt. Forbundsstyret fremmet forslag til endring i vedtektene som omhandler valg av valgkomite. Fra og med valgene i 202o er det forbundsstyret som nå fremmer forslag til valgkomité. Etter forslag fra Bodø og omegn Osteoporoseforening ble det fremmet forslag til endringer i vedtektene som omhandler Gavemidler og midler til å støtte forskning. Likeledes bruken av evt. forskningsmidler hvor forskningsutvalget skal innstille til forbundsstyret som avgjør hvem som evt. skal tildeles forskningsmidler til søkere. (Det presiseres her at forskningsmidler tar det lang til å opparbeide og man er avhengig av givere som vil støtte forskning på osteoporose). Enstemmig vedtatt.
  2. Sogndal og omegn Osteoporoseforening fremmet forslag om gradering av medlemskontingenten – ulike typer medlemskap som familiemedlemskap/rabatter i forhold til andre foreninger. Dette er en modell som krever mer tid til utredning og saken ble utsatt til 2022. Enstemmig vedtatt

F) Fastsettelse av kontingent for 2022. Kontingenten ble økt med kr. 50 til kr. 450,- fra og med 2022. Dette er nødvendig for å opprettholde en aktivitet som skal komme pasientene/medlemmene til gode og tilpasset økte kostnader generelt og spesielt. Enstemmig vedtatt.

G) Godkjenning av styrehonorar. Valgkomiteen fremmet forslag til at styrehonorar skal være uendret i 2020 og 2021. Enstemmig vedtatt.

H) Godkjenning av Tiltaksplan og budsjett for 2021 (tiltaksplanen løper for 2 år av gangen). Tiltaksplanen gjennomgått og bifalt av møtedeltakerne. Tiltakplanen i sin helhet var sendt ut de påmeldte deltakere.  Forbundet er av Dam-stiftelsen gitt et tilskudd i 2021 på kr. 100 000 til utdanning av nye likepersoner. Hvis situasjonen tilsier det, blir dette kurset gjennomført i 2021 med 2 eller 3 samlinger. NOF skal selv yte et tilskudd til utdanningen på kr. 100 000 (egenandel – gavemidler). Budsjettet er en utfordring for aktiviteter forbundet har som mål å gjennomføre særlig pga en uavklart situasjon, foreløpig, at BUF-direktoratet har redusert driftstilskuddet i 2021 med ca. 250 000. Vi trenger nye medlemmer.

Oppnevning av revisor. IR revisjon ved statsautorisert revisor Erling Mile fortsetter som forbundets revisor. (Styrets oppgave). Godkjent.

I). Valg.

Som forbundsleder for ett år (til 2022) ble enstemmig valgt Ingrid Olga Hallan (Levanger). Som forbundets nestleder for 2 år (til 2023) ble Rita Holsen (Florø). Styremedlem Inger Marie Nymo (Rognan) ble valgt for ett år til 2022. Styremedlem Berit Karen Myhra (Kristiansand ble valgt for ett år (til 2022). Som styremedlem for 2 år ble Johan Halse valgt (til 2023). Som varamedlem for 2 år til 2023 ble Aina Mæhla (Selbu) valgt.  Som varamedlem for 1 år (til 2022) ble Else Margrethe Granli (Nannestad) valg.  Valgkomité til 2022 ble gjenvalgt med Ingjerd Mestad (Stavanger) som leder, Anne Marie Svingen (Melbu-Ørnes) og Kari Helene Børrud (Hamar).

Alle valg var enstemmige.

Landsmøtet 2020 ble avsluttet med gode kommentarer fra et motiverte deltakere. Forbundsledelsen takket for interessen, engasjementet og initiativene og ser frem til et godt driftsår med støtte i Landsmøtet.

Nye vedtekter vedtatt på landsmøtet 2021 er dermed tilgjengelige og legges til grunn for fremtidig drift. Tiltaksplanen kan sendes ut til de medlemmer som ber om dette. Kontakt generalsekretæren på nof@nof-norge.no