Vedtekter

Vedtekter for NORSK OSTEOPOROSEFORBUND Grunnlaget vedtatt på stiftelsesmøte 27. oktober 1992, Vedtatt på ekstraordinær Generalforsamling i Norsk Osteoporoseforening 4.april 2008....

Vedtekter for
NORSK OSTEOPOROSEFORBUND

Grunnlaget vedtatt på stiftelsesmøte 27. oktober 1992,
Vedtatt på ekstraordinær Generalforsamling i Norsk Osteoporoseforening 4.april 2008.

Endringer:
• Revidert og vedtatt på Rådsmøte 29.sept. 2008.
• Vedtatt på årsmøtet 22. jan. 2009.
• Årsmøtet 2011: Justert tilpasset formål: Godkjent 29.april 2011.
• Årsmøtet 2012: Justert, endret og vedtatt 19. april 2012.
• Årsmøtet 2013. Justert, endret og vedtatt 12. mars 2014.
• Årsmøtet 2014: Endret: 12. mars 2014
• Landsmøte 2015, vedtatt 7. mars, justert jfr. blant annet Driftstilskuddsbrev fra BUF-dir. datert 30.06.2014 ref.2013/60249).

Sist endret:
Landsmøtet 13. mars 2018. Godkjent i Landsmøtesak 8/2018.

§ 1 Grunnleggende bestemmelser
§ 1-1. Norsk Osteoporoseforbund er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.
Norsk Osteoporoseforbund (NOF) er et selvstendig pasientforbund. Forbundet (org.nr. 993 741 930) er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld så også for lokalledd og regionalledd.
§ 1-2. Forbundet er registrert i Brønnøysundregisteret og i enhetsregisteret.
Forbundet skal ha regionale og lokale foreningsledd etter hvert som dette kan stiftes, som skal ivareta forbundets interesse lokalt og regionalt. Lokale og regionale medlemmer skal ha demokratiske rettigheter, jfr. § 3.
§ 1-3. Regionale ledd skal registreres i Brønnøysundregisteret og i enhetsregistret og frivillighetsregisteret.
§ 1-4. Lokalledd skal registreres i Brønnøysundregisteret, enhetsregisteret og i Frivillighetsregisteret. Osteoporosegrupper, hvor det er etablert et likemannsmiljø, skal ikke registreres i Brønnøysundregistrene.
§ 1-5. NOF er medlem i FFO og representert i Kongressen og Representantskapet. Lokale og regionale ledd kan være registrert som medlemmer i FFOs fylkeslag.
§ 1-6. Styrke pasientgruppen og deres pårørende som har diagnosen osteoporose i samfunnet.

§ 2 Formålsparagrafen
§2.1 Forbundets mål er å være et selvstendig pasientforbund for personer med osteoporose (beinskjørhet) og relaterte sykdommer. Det innebærer også å ivareta deres interesser overfor offentlige helsemyndigheter. Osteoporose er en kronisk sykdom som fører til funksjonsnedsettelse.NOF er en paraplyorganisasjon for lokale og regionale ledd NOF selv har etablert. (Lokale Osteoporoseforeninger).
Formålet søkes nådd gjennom interessepolitisk arbeid:

• Samle inn og formidle informasjon om osteoporose (beinskjørhet) og relaterte sykdommer.
• Støtte forskning som tar sikte på å finne utbredelsen på og årsakene til disse sykdommene og å bedre behandlingstilbudet.
• Gi service til pasienter med osteoporose (beinskjørhet) og relaterte sykdommer, etablere lokale- og regionale pasientforeninger, gi ut medlemsblad og annen ekstern informasjonsvirksomhet av   interesse for pasient og pårørendegruppen.
• Utdanne likemenn og tilby likemannsordning.

§ 2-2. Oppgaver:
NOFs oppgaver søkes oppnådd gjennom samarbeid med forbundets avdelinger, sentrale ledd, politiske myndigheter,
FFOs avdelinger, BUF-direktoratet, Lotteri og stiftelsestilsynet og eventuelt andre landsomfattende organisasjoner.

§ 2-3. Sentrale oppgaver:
Samle inn og formidle informasjon om osteoporose (beinskjørhet) og andre sykdommer i beinvev som gir økt bruddrisiko.

• Støtte forskning som tar sikte på å finne utbredelsen på og årsakene til disse sykdommene og å bedre behandlingstilbudet.
• Drive interessepolitisk arbeid.
• Gi service til pasienter med osteoporose (beinskjørhet) og beslektede sykdommer i bindevev og bein, gjennom blant annet støttegrupper / pasientforeninger, medlemsblad og ekstern informasjonsvirksomhet.
• Utdanne likemenn og tilby likemannsordning regionalt og lokalt.
• Betjene sentral informasjonstelefon med sykepleier eller tilsvarende kompetent fagnivå.

§ 2-4. Organisasjon og virkeområde.
NOFs besluttende organer er:
a. Landsmøtet, forbundets høyeste organ. Landsmøtet er beslutningsdyktig når leder og nestleder og minst halvparten av innkalte medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens, eventuelt nestlederens stemmegivning avgjørende.
b. Landsmøtet består av (forbunds- styret og det antall medlemmer som fremgår av § 3.2.
c. Styret (forbundsstyret). Innkalles til minst 2 styremøter i året. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, samt to styremedlemmer er representert (minst 3 av 5).
d. Lokalavdelingene. Lokalavdelingenes årsmøter. Gjennomføres innen 1.mars hvert år. Oppgaver jfr. § 11.4.

NOFs øvrige organer er:
e. Lederkonferanse, rådgivende organ.
Lederkonferansen er et rådgivende, ikke besluttende organ.

§2-5. Lokalforeningene.
NOF har som mål å opprette lokale foreninger. Forbundets basisvedtekter skal legges til grunn for lokalforeningens vedtekter. Lokalforeningene navn skal være stedets/regionens navn tilknyttet Osteoporoseforening. Lokalforeningene kan ikke innkreve egen lokalkontingent.

§ 3 Medlemskap
§ 3-1. Medlemskap
Norsk Osteoporoseforbund er åpent for alle, men osteoporosepasienter/enkeltstående medlemmer og pårørende med betalt årskontingent til NOF sentralt, har møterett (i tillegg til delegater fra lokal-regionalavdeling) på landsmøtet.
Medlemmer kan møte på lokale og regionale samlinger, møter, årsmøter med stemmerett.
På landsmøtet er det enkelte medlem representert gjennom lokalforeningene (delegater) og har ikke stemmerett, men uttale- og forslagsrett på landsmøtet.
Lokal stemme-, forslag- og uttalelsesrett utøves på lokalt årsmøte av hvert enkelt medlem.

§ 3-2. Representasjon på Landsmøtet.
På landsmøtet kan lokalforeningene gjennom regionalavdelingen tildeles stemmerett etter en på forhånd godkjent fordelingsnøkkel. Om det ikke er etablert regionale avdelinger- gjelder lokalavdelinger.
• 1-100 medlemmer 2 delegater. (Kan være likemenn).
• 100 – 500 medlemmer 3 delegater. (Kan være likemenn).
• 501 og mer 4 delegater. (Kan være likemenn).

§ 3-3. Likemenn kan møte på landsmøtet i forbindelse med likemannskonferanse/lederkonferansen med observatørstatus. Lokal- og regionalavdeling kan tildele likemannen delegat innenfor rammen av representasjonen slik den fremgår i § 3-2

§ 3-4. Nedre aldersgrense for medlemskap i NOF
Nedre aldersgrense for medlemskap i NOF er 15 år jfr. tilskuddsregelverkets § 8 første ledd bokstav h. Medlemmer som har fylt 15 år har møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant i lokale styrer. Medlemmer som har fylt 15 år kan la seg velge som representanter/delegater til forbundets styrende organer.

§ 3-5. Medlemskap tegnes med forbundet sentralt.
Regionalavdelinger og lokalavdelinger får tilsendt medlemsliste ved behov og minst halvårlig, 1. november og 1. mai.

§ 4. Kontingent
§ 4-1. Kontingenten fastsettes av landsmøtet og skal minimum følge minstekravet fastsatt av BUF-direktoratet, jfr. regelverk for kapp. 847 post 70, Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.

§ 4-2. Innbetaling av kontingent.
Kontingenten innbetales til sentralt ledd (til forbundets konto) innen 1. februar hvert år. Det betales ingen lokal kontingent, jfr. § 2-5.
Lokale og regionale avdelinger kan søke om tilskudd til lokal og regional aktivitet.

§ 5. Landsmøte
§ 5-1.
Sentralt.
Forbundets øverste organ er landsmøtet.
Forbundet arrangerer hvert år landsmøte med en landsmøtedel og en fagkonferansedel.

§ 5-2. Innkallelse.
Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, og innkalles med minst 4 ukers varsel.

§ 5-3. Saker til behandling.
Forslag til saker som landsmøte skal behandle, må være styret i hende minst 4 uker før landsmøtet. I innkallingen skal spesielt nevnes at medlemmene kan få tilsendt årsmelding og årsregnskap ved henvendelse til forbundets sekretariat.

§ 5.4. Landsmøtets oppgaver:
Landsmøtet skal behandle:
a) Konstituering.
b) Beretning.
c) Regnskap.
d) Innkomne forslag.
e) Godkjenne endringer i forbundets vedtekter.
f) Fastsette kontingent til forbundet.
g) Valgkomiteens forslag til styrehonorarer.
h) Vedta strategiplan.
i) Foreta valg av styre og valgkomite.
Herunder:
Styre:
• Leder,
• Nestleder,
• Styremedlemmer (3)
• Varamedlemmer (2)

Valgkomité:
• Leder
• Medlemmer (2).
• Varamedlemmer (2).
• Revisor og evt. vararevisor.

j) Vedta handlingsplan og rammebudsjett.

§ 5.5. Stemmerett.
Stemmeberettigede på landsmøtet er representanter over 15 år, som har betalt kontingent pr. 31.12. året før landsmøtet.

§ 5-6. Stemmegivning.
Med mindre annet er bestemt i vedtektene, skal vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant kan ha mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.

§ 5-7. Fullmakt.
Det er ikke anledning til å medbringe stemme-fullmakter.

§ 5-8. Representasjon.
På landsmøtet møter:
a) Med stemmerett-, tale-, og forslagsrett:
Forbundsstyret:
Avdelingenes valgte representanter/delegater. (Kan også være likemenn) For øvrig jfr. §3-2.
b) Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett:
Øvrige medlemmer som har meldt sin ankomst. (Stemmerett kun gjennom lokal representasjon som delegat).

c) Med talerett:
Vararepresentanter til forbundsstyret (kan være lokale representanter med lokal stemmerepresentasjon).
d) Æresmedlemmer og medlemmer som innehar forbundets hederstegn.
e) Forbundets revisor/regnskapskonsulent.
f) Forbundets generalsekretær.
g) Forbundets valgkomite.
h) Landsmøtet er beslutningsdyktig når 2/3 av avdelingene møter. Landsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten.

§ 6. Ekstraordinært landsmøte
§6-1. Innkallelse.
Ekstraordinært landsmøte avholdes når styret vedtar det, eller minst en tredel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.

§ 6-2. Ekstraordinært landsmøte.
Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 4 ukers varsel etter:
a) Vedtak i landsmøtet eller
b) Enstemmig vedtak i landsstyret eller
c) Krav fra minst ¼ av avdelingene.
Ekstraordinært landsmøte gjennomføres som ordinært landsmøte, men skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket, eller i krav om innkalling av det ekstraordinære landsmøtet.

§ 7. Forbundsstyret
§ 7-1. Forbundsstyrets myndighet.
Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene.
Forbundsstyret velges av landsmøtet, og skal ha følgende sammensetning:
5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

§ 7-2. Ledervalg.
Det er direkte valg på leder, nestleder og hver og én av styremedlemmene og varamedlemmene.

§ 7-3. Funksjonshemmedes representasjon.
I alle styrende organer, nasjonalt/sentralt, regionalt og lokalt, skal det være flertall av personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende.

§ 7-4. Valgperiode.
Forbundsstyret velges for 2 år av gangen, og med mulighet for gjenvalg ytterligere 2 perioder, maks 6 år.

§7-5. Møter.
Forbundsstyret møter minst fire ganger i året etter innkalling fra lederen, eller når minst to styrerepresentanter krever det.

§7-6. Beslutningsdyktighet.
Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer deltar i behandlingen.
Ved stemmelikhet har lederen, eller nestlederen om lederen ikke møter, dobbeltstemme.

§7-7. Generalsekretær.
Forbundsstyret tilsetter generalsekretær og er dennes arbeidsgiver.
Generalsekretær er forbundsstyrets sekretær.

§ 7-8. Styrets oppgaver:
• Lede forbundet og forvalte forbundets midler etter vedtektene og vedtak fattet av landsmøtet.
• Gi nødvendige fullmakter til forbundets generalsekretær.
• Følge opp driften av forbundet.
• Godkjenne opprettelse og nedleggelse av regionale og lokale avdelinger.
• Være en pådriver for forbundets formål, jfr. § 2 (det interessepolitiske arbeid).
• Utarbeide, behandle og fremme budsjettforslag, årsmelding og regnskap til landsmøtet.
• Fremme saker til årsmøtet/landsmøtet i tråd med landsmøtets oppgaver.
• Tildele hedersbevisninger.
• Etter behov foreta suppleringsvalg.
• Være arbeidsgiver for generalsekretær.
• Utarbeide instruks for generalsekretær.
• Velge fagutvalg.

§ 8. Fagutvalg
§8-1. Fagutvalget velges av styret, og styret kan selv bestemme kompetanse og antall medlemmer etter sak.
§8-2. Fagutvalget er rådgivende organ for styret. Utvalget består av 3 personer med ulik helsefaglig bakgrunn. Generalsekretæren er fagutvalgets sekretær.

§ 9. Gaver og støtte til forskning.
§ 9-1. NOF mottar gaver til å støtte medlemsrettede tiltak via egen gavekonto «NOF-gavekonto»
§9-2. NOF mottar gaver for å støtte forskning (se §2) via egen «NOF- forskningskonto»
§9-3. Bidrag til NOF fra kr 500 kan fratrekkes inntekt i selvangivelsen, iht. gjeldende generelle bestemmelser.

§ 10. Forskning.
§ 10-1. Forskningsutvalg oppnevnes av styret.
§ 10-2. Styret velger representanter som skal delta i forskningen jfr. kravet om brukermedvirkning. Styret innhenter forslag på representanter fra lokal- og regionalavdelingene.
§10-3. Forvaltning av Forskningsmidler i forbundet avgjøres av forbundsstyret.etter innstilling fra forskningsutvalget.

§ 11. Valg
§ 11-1. Valgkomitéen velges av Landsmøtet for 2 år av gangen og fremmer forslag til kandidater til (lands)styret og til valgkomité.
§ 11-2. Valgkomiteen kan innkalles til ett møte forut for landsmøtet årlig.
§11-3. Valgkomiteen vurderer styrehonorar, herunder honorar til styreleder og styremedlemmer og presenterer forslag til endringer i dette for landsmøtet.
§11-4. Landsmøtet vedtar styrehonorar herunder honorar til styreleder.

§ 12. Frivillighetsgrupper.
§ 12-1. Lokalforeningene og støttegruppene er Osteoporoseforbundets frivillighetsgrupper.
§ 12-2. Regionalavdelinger skal ha fylkets navn i tilknytning til ordet Osteoporoseforening. Skal registreres i BRREG med eget organisasjonsnummer. Som eksempel anføres – på fylkesnivå: Nordland Osteoporoseforening.
Fylkesavdelingen kan ha samme styre og styresammensetning som lokalforeningen, men kan og ha eget styre. Dette avgjøres på stiftelsesmøtene og på årsmøtene, jfr. valg.
§ 12-3. Lokalforeningene skal hete foreninger og driver sin virksomhet etter forbundets sentrale vedtekter. Eventuelle lokale tilpassinger i lokale vedtekter skal godkjennes av styret sentralt i NOF (delegert myndighet fra landsmøtet). Lokale foreninger registreres i BRREG.
§ 12-4. Lokale osteoporosegrupper/støttegrupper driver lokalforeningsvirksomhet på lik linje med lokalforeningene. Lokale osteoporosegrupper/støttegrupper registreres ikke i BRREG.
§ 12-5. Lokalavdelingen(e) driver lokal virksomhet og gjennomfører styremøter etter behov eller når lederen innkaller eller når minst 3 av lokalstyrets medlemmer krever det.
§ 12-6. Lokalt styre behandler saker av lokal interesse og for lokale medlemmer. Styret er ansvarlig for lokal drift og møter minst 4 ganger pr. år. Lederen innkaller. Lokalforeningen står fritt til å vurdere og iverksette lokale aktiviteter for sine medlemmer. Støtte fra sentralt hold kan søkes om, herunder forelesningshjelp og eller veiledning.
§ 12-7. Lokalavdelingene skal sende til forbundet:
a) Dato for årsmøtet lokalt, meddeles forbundet innen 15. januar hvert år. Lokalt årsmøte skal avvikles før 1.mars.
b) Protokoll fra lokalt årsmøte.
c) Årsberetning. Inneholdende medlemsaktiviteter og likemannsaktiviteter.
d) Revidert regnskap med revisjonsberetning pr. 31. desember foregående år. Underskrevet og godkjent av styret.
e) Liste over likemenn og likemannsaktiviteter.
f) Følge forbundets vedtekter. Ved lokal tilpassing av lokale vedtekter hvor landsstyret har godkjent dette, sende disse til forbundet snarlig etter endringer.
§ 12-8. Forøvrig skal lokalt årsmøte behandle:
a) Konstituering.
b) Beretning.
c) Regnskap.
d) Innkomne forslag.
e) Foreslå endringer i lokalforeningens vedtekter og sende disse til styret sentralt for godkjenning.
f) Vedta strategiplan.
g) Foreta valg av styre og valgkomite.
Herunder:
Styre:
• Leder,
• Nestleder,
• Styremedlemmer (3)
• Varamedlemmer (2)

Valgkomité:
• Leder
• Medlemmer (2).
• Varamedlemmer (2). (1 ny).
• Revisor og evt. vararevisor.

§ 13. Oppløsning
§ 13-1. Oppløsning av forbundet kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært landsmøte.
Blir oppløsning vedtatt med minst to tredels flertall, innkalles det til ekstraordinært landsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med to tredels flertall.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av forbundet, skal forbundets eiendeler tilfalle det formål forbundet arbeider for å fremme.
§12.2. Ved oppløsning av lokalforeninger skal overskytende økonomi lokalt, stå på sperret konto i minst 5 år. Ved nyetablering lokalt tilfaller midlene den nye lokalavdelingen.
Vedtak om oppløsning lokalt skal behandles på årsmøtet eller på ekstraordinært årsmøte.
§12-3. Sammenslutning med andre forbund/foreninger eller deling av forbundet anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning / deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§13). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen / delingen som landsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra forbundets kreditorer.

§ 14. Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært landsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Endringer krever to tredels flertall av de avgitte stemmer. Vedtektsendringer varsles med 2 måneders varsel.

Vedtatt i landsmøtet 13. mars og justert etter fullmakt gitt av landsstyret 13. mars.
Versjon-4 04. juni 2018.